Masterclasses

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Annulering: Alle vormen van het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet).
 • Derde: iemand anders dan Antoinette Leerdam of de deelnemer.
 • Looptijd: een overeenkomst met betrekking tot een dienst, waar de aanmeld datum eerder is dan het moment van uitvoering.
 • Overeenkomst: de overeengekomen afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en Antoinette Leerdam. Dit kan een coaching sessie zijn, maar ook deelname aan een masterclass of andere speciale sessie.
 • Overmacht: een onvoorziene omstandigheid waarop Colin Reudink geen invloed kan uitoefenen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan: epidemieën of pandemieën, mobilisatie, molest, terrorisme, oorlog, een dag of dagen van nationale rouw, overheidsbesluiten, werkstaking, contingentering- of andere overheidsmaatregelen, natuurrampen, ziekte of arbeidsongeschiktheid van Antoinette Leerdam, sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring, computerstoringen en overmachtssituaties bij derden.
 • Partijen: de deelnemer (jij) en Colin Reudink samen.
 • Schriftelijk: alle communicatie tussen jou en Colin Reudink met betrekking op de overeenkomst.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • Naam ondernemer: Colin Reudink
 • Handelend onder de naam/namen: STERKLANT
 • Telefoonnummer: 06 – 29026401
 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur
 • E-mailadres: contact@sterklant.nl
 • KvK-nummer: 67157009

Artikel 3 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jou en Colin Reudink, waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Mist daar in onderlinge overeenstemming tussen de partijen niet – schriftelijk – van af is geweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgovereenkomsten waaronder masterclasses, coaching en docentschap.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Door akkoord te geven via de contactformulieren via de website www.sterklant.nl verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden, en dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.
 5. Als er onduidelijkheid is over de inhoud van één of meerdere van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden tussen de partijen.
 6. Mocht op enig moment een of meerdere van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, nietig worden of vernietigd worden, dan blijven de overige voorwaarden van toepassing. 

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen jou en Colin Reudink komt tot stand na jouw schriftelijke (na betaling van het cursusgeld is de overeenkomst definitief) aanvaarding van het aanbod van Colin Reudink.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden en uitgedragen door Colin Reudink en www.sterklant.nl
 3. Het aanbod en/of de overeengekomen opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat inhoud van de opdracht betreft, wat de omvang van de opdracht is, de duur en wat de gevraagde vergoeding is/kosten zijn.
 4. Colin Reudink is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in zijn prijsopgave en omschrijvingen van diensten.
 5. Wanneer er een overeenkomst is gesloten tussen de deelnemer en Colin Reudink, wordt er 100% commitment van beide partijen verwacht voor een goede samenwerking.
 6. Colin Reudink heeft altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 7. De vermelde prijzen bij het aanbod zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 8. De vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige masterclasses, coaching, sessies en andere diensten uit het aanbod.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

 1. Colin Reudink zal zich inzetten om de overeenkomst volgens de eisen uit te voeren binnen het vakmanschap en de inspanningsverplichting.
 2. De deelnemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van opdrachten of andere noodzakelijke informatie voor het uitvoeren van de overeenkomst. De kan zowel op verzoek van Colin Reudink, als op eigen initiatief.
 3. Afwijkingen in het (eind)resultaat (van de geleverde dienst) ten opzichte van hetgeen dat is overeengekomen, geven geen aanleiding voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Colin Reudink heeft altijd het recht om de inhoud of uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt er rekening gehouden met overeengekomen overeenkomst.
 5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen per aangeboden dienst en wordt vooraf altijd gecommuniceerd naar de deelnemer. De looptijd is altijd indicatief.
 6. Mochten er tijdens een van de diensten van Colin Reudink foto’s worden genomen, dan wordt dit altijd duidelijk vooraf gecommuniceerd. Deelnemers moeten altijd toestemming verlenen voordat het beeld openbaar gebruikt mag worden en doen daarmee afstand van de mogelijke (portret)rechten.

Artikel 6 – Het aanbod

 1. Colin Reudink biedt verschillende diensten aan, zoals: coaching, masterclasses, speciale sessies en docentschap
 2. Tijdens sommige masterclasses dient de deelnemer te beschikken over een eigen laptop. Er wordt altijd vooraf gecommuniceerd wat de deelnemer zelf moet verzorgen en wat zij ontvangen vanuit Antoinette Leerdam.
 3. Colin Reudink kan geen garantie geven dat het volgen van de diensten ervoor zorgt dat je succesvolle veranderingen ondergaat binnen het genoemde aanbod. Colin Reudink zal zich wel inzetten om alle inzichten, hulp en handvatten aan te bieden om met succes haar diensten te volgen, af te ronden en te gebruiken in het dagelijks leven.
 4. Je wordt geadviseerd om de volledige cursus te volgen voor het beste resultaat.
 5. Colin Reudink heeft altijd de mogelijkheid om in geval van wanprestatie de overeenkomst te ontbinden.

  Artikel 7 – Eigendom

  1. De gedeelde kennis, video’s, methodes, werkboeken en beeld zijn ten alle tijden eigendom van Antoinette Leerdam en mogen niet gedeeld worden zonder (schriftelijke) toestemming.
  2. Bij schending van dit artikel zullen vervolg stappen worden ondernomen.

Artikel 8 – Betaling

 1. De betaalverplichting ontstaat, zodra er sprake is van een overeenkomst.
 2. Deelname aan een dienst van Colin Reudink is pas definitief na het ontvangen van het cursusgeld/de betaling.
 3. Betaling vindt plaats via een betaalverzoek (iDEAL) of een factuur.
 4. Betaling of facturatie gaat digitaal en voorafgaand aan de dienstverlening of overeenkomst.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van prijsovereenkomst dien je binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van het betaalverzoek/de factuur te melden bij Colin Reudink.
 6. Eventuele bezwaren tegen de prijsovereenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Colin Reudink is niet verplicht om zich te houden aan het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een onverwachte omstandigheid: welke niet is te wijten aan schuld, maar aan overmacht.
 2. Wanneer er sprake is van overmacht zal Colin Reudink met een alternatieve oplossing komen welke in verhouding is met de afgesproken overeenkomst.
 3. Colin Reudink kan en mag gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden en er geen redelijke alternatieve oplossing is, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 10 – Beëindigen, ontbinden of annuleren van de overeenkomst

 1. Mocht de deelnemer om enige reden de deelneming willen annuleren, dan kan dit tot 3 dagen (72 uur) voor aanvang kosteloos door een mail te sturen naar contact@sterklant.nl. In deze mail moet duidelijk vermeld worden voor welke overeenkomst de deelnemer de deelname wil annuleren.
 2. Bij annulering na de genoemde termijn van 3 dagen, is er geen restitutie mogelijk.
 3. Annulering pas definitief wanneer Colin Reudink de ontvangst van annulering heeft bevestigd. Als moment van annuleren geldt de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.
 4. Colin Reudink is niet verantwoordelijk voor het zonder reden vergeten van de overeenkomst en is niet verplicht om het cursusgeld terug te betalen of voor een alternatief te zorgen.
 5. Colin Reudink kan een overeenkomst annuleren dan wel verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Dit moet altijd naar de deelnemer gecommuniceerd worden.
 6. Bij individuele overeenkomsten (coaching) die je binnen 72 uur wilt verzetten of annuleren, heeft Colin Reudink het recht om annuleringskosten in rekening te brengen.
 7. Hardheidsclausule: in bijzondere omstandigheden (dit moet worden beoordeeld door Colin Reudink) kan de overeenkomst met wederzijdse goedkeuring worden beëindigd.

Artikel 11 – Klachten

 1. Mocht je een klacht hebben over Colin Reudink, dan dien je deze schriftelijk én binnen 7 dagen in te dienen via contact@sterklant.nl. Dan zullen wij op korte termijn contact met je opnemen om de klacht op te lossen.
 2. Een klacht geeft de deelnemer niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 3. Klachten over geleverde diensten van Colin Reudink kunnen nooit een reden zijn voor het ontvangen of verwachten van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 – Privacy, geheimhoudingsplicht en AVG

 1. Alle betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of met betrekking op de overeenkomst.
 2. Gedeelde informatie is als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is aangegeven of als dit kenbaar is uit de aard van de informatie.
 3. Geheimhoudingsplicht geldt niet als: de aard van de gedeelde informatie Colin Reudink verplicht tot openbaarmaking op grond van de wet of op basis van een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan.
 4. Omdat er meerdere deelnemers kunnen deelnemen aan een dienst van Colin Reudink is iedere deelnemer verplicht de vertrouwelijkheid en geheimhouding te waarborgen tussen de deelnemers onderling.
 5. Persoonsgegevens die Colin Reudink ontvangt voor het leveren van de diensten, worden met zorg en vertrouwelijk verwerkt. De gegevens worden alleen gebruikt waarvoor dit is aangegeven. Colin Reudink houdt zicht hierbij altijd aan de regels van de privacywetgeving, de AVG.

Artikel 13 – Wijzigingen

 1. Colin Reudink heeft altijd het recht om wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden of deze aan te vullen.
 2. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn ten tijde van publicatie direct geldig.
 3. De actuele versie van de algemene voorwaarden is ten alle tijden te vinden op de website van Colin Reudink.

Annuleringsvoorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor overeenkomsten en deelnames aan masterclasses en sessies.

Inschrijving

Na ontvangst van je inschrijving sturen we binnen enkele werkdagen een bevestigingsmail van je inschrijving plus bijbehorende factuur of betaalverzoek. Inschrijving voor een de masterclasses is pas definitief na betaling van cursusgeld op rekening NL18 KNAB 0257 3545 49 ten name van Sterklant.

Annuleren of wijzigen

Kosteloos annuleren of wijzigen van deelname kan tot uiterlijk 3 dagen (72 uur) voor aanvang, daarna is restitutie niet meer mogelijk. Voor annulering dient er een mail te worden gestuurd naar contact@sterklant.nl. De annulering is pas definitief wanneer Colin Reudink de ontvangst van annulering heeft bevestigd. Als moment van annuleren geldt de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

Annulering door Colin Reudink

Na je betaling is het doorgaan van de overeenkomst gegarandeerd, (ernstige) onvoorziene omstandigheden als ziekte daargelaten. In dat geval restitueren wij het volledige deelnamebedrag, of we zoeken in overleg met deelnemer(s) een nieuwe datum.